Σύστημα Ποιότητας σε οργανισμούς που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση – ISO 29990

Ο τομέας της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας όπου όλο και περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δημιουργούνται ώστε να καλυφτούν οι αυξημένες ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση ενός μεγάλου αριθμού υποψήφιων «μαθητών». Η επιλογή ενός «καλού» εκπαιδευτικού οργανισμού πολλές φορές είναι μια σπαζοκεφαλιά για τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο αφού έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες εκπαιδευτήρια. Αλλά και για το εκπαιδευτικό ίδρυμα η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου συναγωνισμού είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα αφού καλείται καθημερινός να αποδείξει το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το ISO 29990:2010 είναι ένα σχετικά καινούργιο διεθνές πρότυπο που έχει σαν κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της μη τυπικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητου μεγέθους και είδους εκπαίδευσης. Επίσης, το συγκεκριμένο ISO απευθύνεται και σε εταιρείες οι οποίες παρέχουν στους εργαζόμενους τους ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού που εφαρμόζει το πρότυπο ISO 29990:2010 είναι:

  • Ενισχύεται η φήμη του οργανισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνή επίπεδο.
  • Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την σωστή και βιώσιμη διαχείριση του εκπαιδευτικού οργανισμού αφού εστιάζεται στην διαχείριση των πόρων και των οικονομικών
  • Παρέχει απόδειξη της επάρκειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού μέσω των ετήσιων αξιολογήσεων.
  • Μέσω του προτύπου αποδεικνύεται η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για την παροχή υψηλού επιπέδου παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους.
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισμού.
  • Μέσου του ελέγχου από ανεξάρτητο φορέα αποδεικνύεται εμπράκτως ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι και διαδικασίες που έχει υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός οργανισμός πραγματοποιούνται και ικανοποιούν τους στόχους και την στρατηγική του οργανισμού.
  • Τέλος, αναφορικά με τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου ενισχύει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων σεμιναρίων.


Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας γνώση των προδιαγραφών και απαιτήσεων του ISO 29990:2010, για την πιστοποίηση ενός οργανισμού μη τυπικής εκπαίδευσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τον σχεδιασμό, την μελέτη και σύνταξη του σχετικού φακέλου ανεξαρτήτου μεγέθους και παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του οργανισμού.