Περιβαλλοντική Διαχείριση – ISO 14001 για εταιρείες – οργανισμούς – επιχειρήσεις

Στις αρχές τις δεκαετίας του 80 κορυφώθηκε μια έντονη κριτική κατά της βαριάς βιομηχανίας, που μέχρι τότε η ανάπτυξη της ήταν ουσιαστικά ανεξέλεγκτη. Αιτία της ραγδαίας αυτής αλλαγής ήταν τα περιβαλλοντικά προβλήματα – επιπτώσεις (όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή κλπ.) τα οποία γίνονταν όλο και πιο πιεστικά με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι τότε κυβερνήσεις να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος στην κορυφή της ατζέντας τους.

Από τότε μέχρι σήμερα αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει και το κυριότερο ότι πλέον όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου αλλά και των εκάστοτε επιχειρήσεων, είμαστε αναγκασμένοι να συνυπολογίσουμε τόσο το περιβάλλον, όσο και την κοινωνία μιλώντας πλέον για βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη.

Ένα βασικό εργαλείο – εφόδιο των επιχειρήσεων άμεσα συνδεδεμένο με την αειφορική τους ανάπτυξη είναι και τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία παρέχουν στην εκάστοτε επιχείρηση – εταιρεία – οργανισμό, το πλαίσιο κάτω από το όποιο μπορούν να αξιολογούν και να διαχειρίζονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο τις περιβαλλοντικές τους πλευρές, είτε αυτές προέρχονται από τις υπηρεσίες τους, είτε και από τα παραγόμενα προϊόντα τους, με σκοπό την συμμόρφωση τους με τις νομικές απαιτήσεις αλλά και την συνεχή τους βελτίωση, ευαισθητοποίηση και μείωση της παραγόμενης ρύπανσης από τις δραστηριότητες τους.

Ένα από τα πλέον διαδομένα και γνωστά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001 το οποίο θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο ISO 14001 απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση – οργανισμό – εταιρεία ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης που θέλει ένα εργαλείο το οποίο θα τις εξασφαλίσει μια συνεχή βελτίωση στους περιβαλλοντικούς τις δείκτες.

Το πρότυπο ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό και με άλλα πρότυπα όπως το πρότυπο για την διασφάλιση της ποιότητας ISO 9001 ή/και σε συνδυασμό και με άλλες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις όπως είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας πιστοποίησης μιας εταιρείας – επιχείρησης – οργανισμού κατά ISO 14001, ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης και με εφόδιο την πείρα και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τα μέλη της, μπορεί να συμβάλει υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην μελέτη και κατάθεση ενός φακέλου πιστοποίησης κατά ISO14001.

Τα οφέλη μιας εταιρείας – οργανισμού – επιχείρησης που θα θελήσει να εφαρμόσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπως το ISO 14001 είναι ποικίλα και ιδιαιτέρως σημαντικά και μερικά από αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Βελτίωση της γενικότερης εικόνας και της αξιοπιστίας της εταιρείας.
 • Ενίσχυση της φήμης και του κύρους της επιχείρησης.
 • Αύξηση των ευκαιριών για διείσδυση της επιχείρησης σε διεθνείς αγορές.
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη προς τo προϊόν της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή του συστήματος βοηθάει την επιχείρηση να εφαρμόσει σχεδόν αυτόματα όλες τις σύγχρονες νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.
 • Η επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε δημοπρασίες στις οποίες βασική προϋπόθεση είναι ύπαρξη ISO 14001.
 • Συμβάλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης αφού μετέχει σημαντικά στην μείωση των φυσικών πόρων και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία.
 • Η επιχείρηση συμμορφώνεται με ένα «διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο.
 • Συνεχής βελτίωση των ενδοεταιρικών διεργασιών και δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Εντοπισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που προέρχονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης – εταιρείας – οργανισμού που μπορεί ή έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών μιας εταιρείας – επιχείρησης – οργανισμού.
 • Συνεχής μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της εταιρείας – επιχείρησης – οργανισμού.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.