Διαχείριση Ποιότητας – ISO 9001 για εταιρείες – οργανισμούς – επιχειρήσεις

Το Πρότυπο για την Διαχείριση της Ποιότητας – ISO 9001 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας και το οποίο ουσιαστικά θέτει τις βάσεις – απαιτήσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Οι θεμελιώδεις αρχές της Διαχείρισης της Ποιότητας είναι οχτώ (8) και επιγραμματικά είναι:

 1. Εστίαση στον πελάτη και στις ανάγκες του
 2. Ισχυρή διοίκηση της εταιρείας – οργανισμού – επιχείρησης
 3. Ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων που μετέχουν στην εταιρεία – οργανισμό – επιχείρηση.
 4. «Διεργασιακή» προσέγγιση όπου για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος όλες οι δραστηριότητες και οι πόροι μιας εταιρείας – οργανισμού – επιχείρησης διαχειρίζονται ως μια διεργασία.
 5. «Συστημική» προσέγγιση η οποία συμβάλει στην αποδοτικότητα και στην επίτευξη των στόχων της εκάστοτε εταιρείας –οργανισμού – επιχείρησης και κατά την οποία όλες οι διεργασίες εντός της εταιρείας αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ως μέρος ενός ενιαίου ευρύτερου συστήματος.
 6. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντος μιας εταιρείας – οργανισμού – επιχείρησης
 7. Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα και σε ανάλυση των υπαρχουσών πληροφοριών.
 8. Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους εκάστοτε προμηθευτές αφού υπάρχει μια άμεση αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των δυο.


Το ISO 9001 είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, οργανισμών και επιχειρήσεων ανεξαρτήτως το μέγεθος τους, το είδος της εταιρείας και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία που θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Με κύριο στόχο την διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη το πρότυπο είναι σχεδιασμένο να παρέχει τον συστηματικό και ολοκληρωμένο έλεγχο των διαδικασιών της εκάστοτε εταιρείας αποσκοπώντας στην συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου προϊόντος – υπηρεσίας. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεμονωμένο τμήμα της εταιρείας ή και σε όλη την εταιρεία, όπου και επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας πιστοποίησης μιας εταιρείας – επιχείρησης – οργανισμού κατά ISO 9001 και με εφόδιο την πείρα και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τα μέλη της, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου φακέλου για πιστοποίηση κατά ISO 9001 μιας εταιρείας ανεξαρτήτως το μέγεθος της και την παρεχόμενη υπηρεσία ή το προϊόν αυτής.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Διεθνές Προτύπου 9001 σε μια εταιρεία – οργανισμό – επιχείρηση είναι πάρα πολλά και ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:

 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της εκάστοτε εταιρείας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας έναντι των «αντιπάλων» της
 • Ενίσχυση της φήμης και του κύρους της εταιρείας
 • Βελτίωση της γενικότερης εικόνας και της αξιοπιστίας της εταιρείας
 • Αύξηση των ευκαιριών για διείσδυση της εταιρείας σε διεθνείς αγορές
 • Συνεχής βελτίωση των ενδοεταιρικών διεργασιών και δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Ελαχιστοποίηση των «ελαττωματικών» προϊόντων – υπηρεσιών και των παραπόνων των πελατών
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες – προϊόν της εταιρείας
 • Η εταιρεία συμμορφώνεται με ένα «διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο.
 • Πολλές φορές η πιστοποίηση κατά ISO 9001 αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς και αναθέσεις.