Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Με τον όρο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννοούμε την μελέτη η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει τις σημαντικότερες συνέπειες από μια ανθρώπινη δραστηριότητα σε σχέση με το περιβάλλον, να προτείνει μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή ενδεχομένως την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξέταση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων με κύριο γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία της δραστηριότητας με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την δραστηριότητα αυτή.

Σε γενικές γραμμές τα περιεχόμενα μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι:

  • Γενικές πληροφορίες – στοιχεία για το είδος και το μέγεθος του έργου
  • Μια τεχνική περιγραφή του έργου καθώς και περιγραφή της προτεινόμενης γεωγραφικά θέσης του έργου
  • Τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις
  • Ανάλυση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην φάση κατασκευής αλλά και στην φάση λειτουργίας του έργου
  • Τέλος μέτρα, περιορισμοί, προγράμματα και δράσεις για την αντιμετώπιση και παρακολούθηση των επιπτώσεων


Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον επενδυτή – ιδιοκτήτη του έργου της σωστής και ολοκληρωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχοντας σαν εφόδιο την πολυετή πείρα των στελεχών της σε αυτό τον τομέα αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας.