Διεξαγωγή ενημερώσεων – ημερίδων

Ο κυριότερος σκοπός της ενημέρωσης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης είναι οι πολίτες να αντιληφθούν την συστημική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και αν είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθούν μέσα από διάφορες ενέργειες συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση τους. Επίσης, μέσω της ενημέρωσης στην αειφόρο ανάπτυξη ο πολίτης συνειδητοποιεί τις τρεις βασικές συνιστώσες της αειφορίας, οικονομία – οικονομική ανάπτυξη, κοινωνία – κοινωνική ανάπτυξη και τέλος περιβάλλον –περιβαλλοντική προστασία και κυρίως ότι η βιώσιμη – αειφόρος ανάπτυξη συνεπάγεται την αρμονική συμβίωση ανάμεσα στις διαφορετικές ανθρώπινες κοινότητες και γενικότερα σε σχέση με το περιβάλλον και τη φύση όπως είχε διατυπωθεί στην Ατζέντα 21.

Οι βασικοί άξονες – θεματολογία της ενημέρωσης προκύπτει από την έντονη πλέον ανάγκη προστασίας του φυσικού, κοινωνικού και ιστορικού περιβάλλοντος κάθε τόπου προβάλλοντας κρίσιμα θέματα με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και είναι:

 • Η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η αειφόρος – βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου
 • Η ρύπανση του αέρα
 • Η ρύπανση του νερού και η εξάντληση των υπόγειων κοιτασμάτων αυτού
 • Η ερημοποίηση και η διάβρωση του εδάφους
 • Η ενέργεια συμπεριλαμβανομένου της εξάντλησης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η προστασία και διαχείριση των δασών
 • Η βιοποικιλότητα και η εξαφάνιση των ειδών
 • Η διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων
 • Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον πχ δομημένος χώρος, μείωση αστικού πρασίνου κλπ
 • Οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης


Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας επίγνωση της τεράστιας ευθύνης της ενημέρωσης ενηλίκων και κυρίως μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και με κυριότερο εφόδιο την πείρα και την τεχνογνωσία που έχει αποκομισθεί από την διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων – εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με διάφορους φορείς, μπορεί να αναλάβει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την διεξαγωγή ενημερώσεων σε σχολεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και λοιπούς φορείς.

Τα βασικότερα αποτελέσματα από την διεξαγωγή τέτοιων ενημερώσεων είναι:

 • Οι πολίτες – μαθητές να έρθουν σε επαφή με πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και να ξεκινήσουν την ενασχόληση τους με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Να αντιληφθούν τις άξιες της αειφορίας και να συνειδητοποιήσουν την συστημική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να αυξηθεί η περιβαλλοντική τους ευαισθησία.
 • Να μπορούν να συνειδητοποιήσουν την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από την απόκτηση των απαραιτήτων γνώσεων και κυρίως να αποκτήσουν την θέληση να γίνουν μέρος της επίλυσης των προβλημάτων.
 • Να αρχίσουν να σκέπτονται κριτικά, συμμετέχοντας στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων με κύριο στόχο την ανάπτυξη του τόπου τους με βάση της αρχές της αειφορίας.
 • Τέλος έχοντας σαν αρχή τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης «η ανάπτυξη που επιτρέπει την ικανοποίηση των σημερινών αναγκών χωρίς να υποβιβάζονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών για ανάπτυξη» να προσδιορίζουν το παρόν τους επαγρυπνώντας για το μέλλον των γενεών που θα έλθουν.