Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου συλλογής αποβλήτων

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων είτε αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, είτε των οργανικών που οδηγούνται προς κομποστοποίηση, είτε τέλος των κλαδοκάθαρων και των γεωργικών αποβλήτων που και αυτά οδηγούνται προς ανακύκλωση και περαιτέρω διαχείριση είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικτύου συλλογής των απόβλητων αυτών, μέσω της χωροθέτησης των ειδικών κάδων.

Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την τον σχεδιασμό και στη συνέχεια την υλοποίηση του δικτύου συλλογής είναι:

 1. Μεγιστοποίηση του εξυπηρετουμένου πληθυσμού από τον συγκεκριμένο αριθμό κάδων
 2. Ελαχιστοποίηση της απόστασης των κάδων από τα υπάρχοντα νοικοκυριά
 3. Δυνατότητα αποκομιδής των κάδων από τα ειδικά οχήματα συλλογής
 4. Εκτίμηση και υιοθέτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δήμου – της πόλης – της περιοχής, ώστε να μην επηρεαστεί ο χαρακτήρας της
 5. Εξεύρεση ειδικών λύσεων σε περιπτώσεις που είτε η τοποθέτηση των κάδων είναι αδύνατη ή αρκετά δύσκολη, είτε στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία αποκομιδής των κάδων και γενικά των αποβλήτων από τα ειδικά οχήματα, πχ στενά δρομάκια μιας παλιάς πόλης
 6. Ελαχιστοποίηση των παραπόνων από τους πολίτες 7 Μεγιστοποίηση των αποβλήτων που συλλέγονται
 7. Μεγιστοποίηση των αποβλήτων που συλλέγονται


Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στον ομαλό σχεδιασμό ενός δικτύου συλλογής των αποβλήτων μπορεί να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο και με πρωτοποριακές λύσεις στην επίτευξη των στόχων κάθε δημοτικής αρχής με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των δημοτών και την βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Τα οφέλη από τον σωστό σχεδιασμό του δικτύου συλλογής των αποβλήτων ενδεικτικά είναι:

 • Αύξηση των κατοίκων που μετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων
 • Αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων
 • Εξεύρεση λύσεων που δεν θίγουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής
 • Αποφυγή «δυσαρεστημένων» πολιτών
 • Εξοικονόμηση χρημάτων από την σωστή χωροθέτηση των κάδων
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης των κάδων