Σχεδιασμός και διαχείριση λειτουργίας κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων και κυρίως των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι η εγκατάσταση και λειτουργιά ενός Κέντρου Διαλογής ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Με τον όρο ΚΔΑΥ εννοούμε την εγκατάσταση μέσα στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των ανάμικτων μη επικινδύνων αποβλήτων ή ομάδες υλικών που προέρχονται από την εφαρμογή του προγράμματος διαλογή στην πηγή με συνδυασμό μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής. Τα υλικά που ανακτώνται είναι αναβαθμισμένα ως προς την καθαρότητα τους άρα και περισσότερο εμπορεύσιμα και μετά την δραματοποίηση τους προωθούνται στην αγορά. Με την διαλογή αυτή πραγματοποιείται επίτευξη των προδιαγραφών που θέτει η βιομηχανία ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά και φυσικά επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή εμπορική τιμή των υλικών, κριτήριο αρκετά σημαντικό για την οικονομική βιωσιμότητα ενός ΚΔΑΥ.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα ενός ΚΔΑΥ είναι ο σχεδιασμός του και φυσικά η ομαλή λειτουργία του.

Ιδιαίτερα στο θέμα του σχεδιασμού και στην μετέπειτα επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός ΚΔΑΥ υπάρχουν πέντε βασικοί παράμετροι που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη:

 • Οι αναμενόμενες ποσότητες του εισερχομένου ρεύματος ανά ημέρα και ανά έτος
 • Η σύσταση ανά υλικό του εισερχομένου ρεύματος
 • Ο χρόνος παραμονής των εισερχομένων εντός του ΚΔΑΥ
 • Ο χρόνος παραμονής των δραματοποιημένων υλικών πριν την προώθηση τους στις βιομηχανίες ανακύκλωσης και τέλος
 • Οι προδιαγραφές των πρώτων υλών της βιομηχανίας ανακύκλωσης αφού αυτές καθορίζουν πχ αν το προς πώληση χαρτί θα περιλαμβάνει εφημερίδες, ανάμικτο χαρτί, χαρτόνι ή αν π.χ τα πλαστικά θα προωθούνται διαχωρισμένα ανά κατηγορία ή ανάμικτα.


Τέλος, υπάρχουν δυο κατηγορίες χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός ΚΔΑΥ:

 • Η χαμηλή τεχνολογία όπου ενδείκνυται για χαμηλής και μέσης δυναμικότητας μονάδες και στην οποία υπάρχει μικρή μηχανική υποστήριξη και η διαλογή των υλικών γίνεται κυρίως μέσω της χειρονακτικής εργασίας
 • Και η υψηλή τεχνολογία όπου ενδείκνυται για υψηλής δυναμικότητας μονάδες και στην οποία υπάρχει αρκετά σημαντική μηχανική υποστήριξη. Το κόστος εγκατάστασης μιας τέτοιας μονάδας είναι ιδιαίτερα υψηλό.


Αναφορικά με την λειτουργία ενός ΚΔΑΥ και εδώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και είναι:

 • Ημερήσιες ποσότητες εισερχομένων και εξερχομένων υλικών
 • Κατηγορίες υλικών που διαχωρίζονται στο ΚΔΑΥ
 • Απαιτήσεις σε προσωπικό
 • Διαγράμματα ροής της διαδικασίας
 • Χωροταξικό διάγραμμα της μονάδας
 • Περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας

Διάγραμμα ροής ενός ΚΔΑΥ μέσης δυναμικότητας

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο Περιφέρεια – Δήμο – Ιδιώτη ως προς τον σχεδιασμό – κατασκευή και λειτουργία ενός ΚΔΑΥ με κύριο σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση και την οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας μονάδας.

Τα κυριότερα οφέλη από την λειτουργία ενός ΚΔΑΥ συνοψίζονται σε:

 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ
 • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής ενός ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Οικονομικό όφελος για τον επενδυτή
 • Ενεργή συμμετοχή του πολίτη σε μια διαδικασία καθοριστική για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής