Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος “Pay as you Throw” “Πληρώνω Όσο Πετάω” για Δήμους και Περιφέρειες

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας – δήμων – περιφερειών (με κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις) είναι η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και η όποια απαιτεί μια σειρά από αρκετά σύνθετες διαδικασίες όπως η χωροθέτηση των κάδων, η συντήρηση τους, η αποκομιδή τους και τέλος η μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Το σύνολο των διαδικασιών αυτών σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων αυξάνει κατακόρυφα το συνολικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων το οποίο καλείται αρχικά να το επωμιστεί η δημοτική αρχή και στην συνέχεια τα νοικοκυριά του δήμου – της περιφέρειας.

Το σύστημα – πρόγραμμα «Πετώ όσο Πληρώνω» αποσκοπεί στην αλλαγή καταμερισμού του κόστους διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων στηριζόμενο στις βασικές αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, με τελικό αποτέλεσμα ο κάθε πολίτης να πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει.

Βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή ενός προγράμματος ΠΟΠ σε ένα δήμο – περιφέρεια προϋποθέτει την αφομοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής αφού ένα σύστημα όσο πετυχημένο και αν είναι δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως κατάλληλο για όλους τους δήμους μιας χώρας.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και ο αξιοκρατικός καταμερισμός του κόστους της διαχείρισης αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση τόσο για τους δήμους – περιφέρειες όσο και για τους πολίτες.

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας σαν εφόδιο την μακρόχρονη τεχνογνωσία σχεδιασμού τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά ως σύμβουλος της κάθε δημοτικής – περιφερειακής αρχής στον σχεδιασμό ενός προγράμματος Πετώ όσο Πληρώνω ή/και να σχεδιάσει, υλοποιήσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ΠΟΠ.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός προγράμματος ΠΟΠ σε ένα δήμο – Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα πολλαπλά και σημαντικά και μπορούν να συνοψιστούν στα κάτωθι:

  • Μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν τελικός στους ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ
  • Αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ
  • Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην διαχείριση και ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων υλικών και αποβλήτων
  • Αύξηση της ανακύκλωσης με επίτευξη υψηλών στόχων κυρίως στα ρεύματα των υλικών όπως ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας,
  • απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευασιών, μπαταριές και οργανικά απόβλητα
  • Αξιοκρατικός καταμερισμός του συνολικού κόστους διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων
  • Ανάπτυξη συνεργασίας και μετάδοση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση
  • των αποβλήτων
  • Ολοκληρωμένη, σωστή και πλήρης ενημέρωση των πολιτών
  • Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών