Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος μηδενικής παραγωγής αποβλήτων για Δήμους και Περιφέρειες

Τα παραγόμενα απόβλητα των σύγχρονων κοινωνιών αποτελούν ένα ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα που επηρεάζει τόσο την καθημερινότητα του ανθρώπου όσο και τους τομείς της αειφορίας. Θεωρούνται σύμβολο της αναποτελεσματικότητας της σύγχρονης κοινωνίας να διαχειριστεί σωστά την ανακατανομή των φυσικών πόρων και τέλος συμβάλουν σημαντικά στην ραγδαία υποβάθμιση τόσο του αστικού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ε.Ε αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα και πολυπλοκότητα της διαχείρισης των αποβλήτων, έχει υιοθετήσει πολιτικές που αποσκοπούν στην εφαρμογή προγραμμάτων με κύριο στόχο την περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των αποβλήτων και κατ’ επέκταση την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων.

Ένα από τα εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων των δήμων και των περιφερειών είναι και ο σχεδιασμός προγράμματος Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων ή Zero Waste Management.

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας σαν βασικό κριτήριο την «ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων» και κατανοώντας πλήρως την πολυπλοκότητα και την πολυδιάστατη φύση της διαχείριση των απόβλητων τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και με κύριο γνώμονα την συστημική προσέγγιση του προβλήματος σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων για δήμους και περιφέρειες. Με τον όρο Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων – Zero Waste εννοούμε τον στόχο που με βάση την ηθική, την οικονομία, την απόδοση και το όραμα έχει σαν σκοπό να καθοδηγήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και των πρακτικών τους, ώστε να μιμηθούν τους αειφόρους φυσικούς κύκλους, όπου όλα τα απορριπτόμενα υλικά έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν πόροι και να χρησιμοποιηθούν από κάποιους άλλους. Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων σημαίνει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προϊόντων και των διαδικασιών για την συστηματική αποφυγή και την εξάλειψη του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων και των υλικών, τη διατήρηση και την ανάκτηση όλων των πόρων, που δεν καίγονται ή που θάβονται. Η εφαρμογή της Μηδενικής Παράγωγης Αποβλήτων θα εξαλείψει όλες τις απορρίψεις στο έδαφος, στο νερό ή στον αέρα που αποτελούν απειλή για τον πλανήτη και την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός προγράμματος Zero Waste σε επίπεδο Π.Ε ή Δήμου είναι ιδιαίτερα σημαντικά και επηρεάζουν όλους του τομείς της αειφόρου ανάπτυξης:

• Περιβαλλοντικό όφελος από την μείωση των αποβλήτων.
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών.
• Αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΥ και ΧΥΤΑ.
• Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
• Μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου.
• Δικαιότερη κατανομή των δημοτικών τελών για την διαχείριση των αποβλήτων με βάση το πρόγραμμα Πετάω Όσο Πληρώνω.