Βελτίωση δυναμικού ομάδας

Η έννοια της ομάδας και ο τρόπος που λειτουργεί έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον πολλών κοινωνιολόγων και θεωρητικών. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα σύνολο ατόμων, που έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια συνεχή δυναμική και προσπαθούν να κατακτήσουν συγκεκριμένο στόχο ή σύνολο στόχων.

Κάθε εργασιακό πλαίσιο λοιπόν αποτελεί μία ομάδα. Όσο πιο αποτελεσματικά συνεργάζεται μία εργασιακή ομάδα τόσο πιο αποδοτική είναι όσον αφορά την επίτευξη στόχων και γενικά την ευημερία της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της συνεργασίας και της υπευθυνότητας, με τη βελτίωση του δημιουργικού δυναμικού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με την ενεργοποίηση των μελών μιας ομάδας στη λήψη αποφάσεων και τέλος με την αύξηση της αποτελεσματικότητας ατομικής ή ομαδικής.

Σταδιακά παρατηρείται ότι εγκαταλείπεται το παραδοσιακό μοντέλο στην άσκηση διοίκησης γιατί δεν έδειχνε την απαιτούμενη προσοχή στον ανθρώπινο παράγονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό στην αποδοτικότητα ενός οργανισμού η μιας εταιρείας. Όταν μιλάμε για ενδυνάμωση ομάδων στον επαγγελματικό χώρο εννοούμε την ενίσχυση των εργαζομένων να νιώσουν κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου που είναι υπεύθυνο για την εργασία που επιτελεί στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που τίθενται από την εταιρεία του. Η ενδυνάμωση των δυναμικών της ομάδας έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των αποδόσεων μιας εταιρείας και έτσι συμβάλει στην αύξηση των εσόδων και την καθιστά περισσότερη ανταγωνιστική.

Μέσα από τη συμμετοχή στα σεμινάρια ενδυνάμωσης των δυναμικών της ομάδας θα γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δυσκολίες που έχουν οδηγήσει στην μη καλή λειτουργία της, που ενδεχομένως θα έχει να κάνει με τον τρόπο οργάνωσης της, με τον τρόπο άσκησης της εποπτείας ή με τη φύση της εργασίας κ.α. Στη συνέχεια μέσω της βιωματικής μάθησης πειραματίζονται οι συμμετέχοντες σε νέες μορφές πιο παραγωγικής συμπεριφοράς που έχει ως αποτέλεσμα των εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων και προτύπων στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Επίσης μέσα από ένα συναισθηματικά υποστηρικτικό περιβάλλον δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και προάγει τις ατομικές δεξιότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων. Έτσι το άτομο και η ομάδα εν γένει οδηγείται σε αλλαγή συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από την συνεργασία και την ομαδικότητα προς την επίτευξη στόχων μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.