Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι επαγγελματικοί χώροι θα πρέπει να διαθέτουν Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και ο καθορισμός μέτρων για την αντιμετώπιση τους. Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία αναλαμβάνει την σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για κάθε επαγγελματικό χώρο και δραστηριότητα.