Άδειες Λειτουργίας

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατέχοντας την απαραίτητητεχνογνωσία αναλαμβάνει την σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για κάθεεπαγγελματικό χώρο και δραστηριότητα.