Η φιλοσοφία μας

Εφαρμόζοντας τις αρχές της συστημικής θεωρίας στην εξεύρεση των αιτιών, την ανάλυση των επιμέρους συνιστωσών και παραγόντων, επιδιώκουμε την βέλτιστη λύση.


Με βάση τη συστημική θεώρηση – επιστήμη, η οποία βλέπει τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία ως υποσυστήματα ενός ενιαίου και ευρύτερου συνόλου, που συνεχώς αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται, η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ προσφέρει ολιστικές, εστιασμένες και καινοτόμες λύσεις δεσμευόμενοι ότι:

  • Προστατεύουμε το περιβάλλον
  • Αναπτύσσουμε οικονομικά βιώσιμες λύσεις
  • Προασπιζόμαστε και προάγουμε το κοινωνικό συμφέρον
  • Αναδεικνύουμε και διαδίδουμε την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε περιοχής
  • Παρέχουμε καινοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας
  • Αναζητούμε συνεχώς νέους τομείς εφαρμογής και παροχής υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών μας
  • Δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες – προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο

Βασίλης Π. Ζησιμόπουλος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
CEO – Founder